Θέματα ΟΕΦΕ

Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε. - 2016

Γενική Παιδεία
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφ. Απαντ.
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Αρχαία Εκφ. Απαντ.
Ιστορία Εκφ. Απαντ.
Λατινικά Εκφ. Απαντ.
Θετικών Σπουδών
Βιολογία Εκφ. Απαντ.
Φυσική Εκφ. Απαντ.
Χημεία Εκφ. Απαντ.
Θετικών Σπουδών / Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Μαθηματικά Εκφ. Απαντ.
Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Α.Ε.Π.Π. Εκφ. Απαντ.
Α.Ο.Θ. Εκφ. Απαντ.

Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε. - 2015

Γενική Παιδεία

Νεοελληνική Γλώσσα Εκφ. Απαντ.

Επιλογής Γενικής Παιδείας

Βιολογία Εκφ. Απαντ.
Ιστορία Εκφ. Απαντ.
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Εκφ. Απαντ.

Θεωρητική Κατεύθυνση

Αρχαία Εκφ. Απαντ.
Ιστορία Εκφ. Απαντ.
Λατινικά Εκφ. Απαντ.
Νεοελληνική Λογοτεχνία Εκφ. Απαντ.

Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνσης

Μαθηματικά Εκφ. Απαντ.
Φυσική Εκφ. Απαντ.

Θετική Κατεύθυνση

Βιολογία Εκφ. Απαντ.
Χημεία Εκφ. Απαντ.

Τεχνολογική Κατεύθυνση

Α.Ε.Π.Π. Εκφ. Απαντ.
Α.Ο.Δ.Ε. Εκφ. Απαντ.
Ηλεκτρολογία Εκφ. Απαντ.
Χημεία - Βιοχημεία Εκφ. Απαντ.

Επιλογής

Α.Ο.Θ. Εκφ. Απαντ.

Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε. - 2014

Α' Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Άλγεβρα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Αρχαία Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Φυσική Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Χημεία Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Γεωμετρία Εκφωνήσεις Απαντήσεις
 

B' Λυκείου

Γενική Παιδεία
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Άλγεβρα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Θεωρητική Κατεύθυνση
Αρχαία Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Λατινικά Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Θετική Κατεύθυνση
Μαθηματικά Κατ. Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Χημεία Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τεχνολογική Κατεύθυνση
Μαθηματικά Κατ. Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Γεν. Παιδείας και Θετ. και Τεχν. Κατ.
Φυσική Εκφωνήσεις Απαντήσεις
 

Γ' Λυκείου

Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Επιλογής Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Φυσική Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Ιστορία Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Βιολογία Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Θεωρητική Κατεύθυνση
Νεοελληνική Λογοτεχνία Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Αρχαία Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Ιστορία Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Λατινικά Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Θετική Κατεύθυνση
Μαθηματικά Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Φυσική Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Βιολογία Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Χημεία Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τεχνολογική Κατεύθυνση
Μαθηματικά Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Φυσική Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Α.Ε.Π.Π. Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Ηλεκτρολογία Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Α.Ο.Δ.Ε. Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Γ' Λυκείου Τεχν. Κατ. Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Επιλογή
Α.Ο.Θ. Εκφωνήσεις Απαντήσεις
 

ΕΠΑ.Λ. Α' Ομάδας

Νεοελληνική Γλώσσα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Μαθηματικά Ι Εκφωνήσεις Απαντήσεις

ΕΠΑ.Λ. Β' Ομάδας

Νεοελληνική Γλώσσα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Ιστορία Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Φυσική I Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Βιολογία I Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Βιολογία II Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Α.Ο.Θ. Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Μαθηματικά II Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Φυσική II Εκφωνήσεις Απαντήσεις
ΕΠΑ.Λ. 1ο Μάθημα Ειδικότητας
Α.Ο.Θ. ΙΙ Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Δομημένος Προγραμματισμός Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Στοιχεία Ανατομίας Φυσιολογίας ΙΙ Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Φυτική Παραγωγή Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Ηλεκτροτεχνία Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Στοιχεία Μηχανών Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Εγκαταστάσεις Ψύξης II Εκφωνήσεις Απαντήσεις
ΕΠΑ.Λ. 2ο Μάθημα Ειδικότητας
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Α.Ο.Δ.Ε. Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Στοιχεία Αιματολογίας - Αιμοδοσίας Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Στοιχεία Παθολογίας Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Ηλεκτρικές Μηχανές Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Εκφωνήσεις Απαντήσεις

Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε. - 2013

Α' Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Απαντήσεις
Άλγεβρα Απαντήσεις
Αρχαία Απαντήσεις
Φυσική Απαντήσεις
Χημεία Απαντήσεις

B' Λυκείου

Γενική Παιδεία
Νεοελληνική Γλώσσα Απαντήσεις
Άλγεβρα Απαντήσεις
Θεωρητική Κατεύθυνση
Αρχαία Απαντήσεις
Λατινικά Απαντήσεις
Θετική Κατεύθυνση
Μαθηματικά Κατ. Απαντήσεις
Φυσική Απαντήσεις
Χημεία Απαντήσεις
Τεχνολογική Κατεύθυνση
Μαθηματικά Κατ. Απαντήσεις
Φυσική Απαντήσεις

Γ' Λυκείου

Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα Απαντήσεις
Επιλογής Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Απαντήσεις
Φυσική Απαντήσεις
Ιστορία Απαντήσεις
Βιολογία Απαντήσεις
Θεωρητική Κατεύθυνση
Νεοελληνική Λογοτεχνία Απαντήσεις
Αρχαία Απαντήσεις
Ιστορία Απαντήσεις
Λατινικά Απαντήσεις
Θετική Κατεύθυνση
Μαθηματικά Απαντήσεις
Φυσική Απαντήσεις
Βιολογία Απαντήσεις
Χημεία Απαντήσεις
Τεχνολογική Κατεύθυνση
Μαθηματικά Απαντήσεις
Φυσική Απαντήσεις
Α.Ε.Π.Π. Απαντήσεις
Ηλεκτρολογία Απαντήσεις
Α.Ο.Δ.Ε. Απαντήσεις
Χημεία - Βιοχημεία Απαντήσεις
Επιλογή
Α.Ο.Θ. Απαντήσεις

ΕΠΑ.Λ. Α' Ομάδας

Νεοελληνική Γλώσσα Απαντήσεις
Μαθηματικά Ι Απαντήσεις

ΕΠΑ.Λ. Β' Ομάδας

Νεοελληνική Γλώσσα Απαντήσεις
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Απαντήσεις
Ιστορία Απαντήσεις
Φυσική I Απαντήσεις
Βιολογία I Απαντήσεις
Βιολογία II Απαντήσεις
Α.Ο.Θ. Απαντήσεις
Μαθηματικά II Απαντήσεις
Φυσική II Απαντήσεις
ΕΠΑ.Λ. 1ο Μάθημα Ειδικότητας
Α.Ο.Θ. ΙΙ Απαντήσεις
Δομημένος Προγραμματισμός Απαντήσεις
ΕΠΑ.Λ. 2ο Μάθημα Ειδικότητας
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Απαντήσεις
Α.Ο.Δ.Ε. Απαντήσεις

Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε. - 2012

Α' Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Απαντήσεις
Άλγεβρα Απαντήσεις
Αρχαία Απαντήσεις
Φυσική Απαντήσεις
Χημεία Απαντήσεις
 

Β' Λυκείου

Γενική Παιδεία
Νεοελληνική Γλώσσα Απαντήσεις
Άλγεβρα Απαντήσεις
Θεωρητική Κατεύθυνση
Αρχαία Απαντήσεις
Λατινικά Απαντήσεις
Θετική Κατεύθυνση
Μαθηματικά Κατ. Απαντήσεις
Φυσική Απαντήσεις
Χημεία Απαντήσεις
Τεχνολογική Κατεύθυνση
Μαθηματικά Κατ. Απαντήσεις
Φυσική Απαντήσεις
 

Γ' Λυκείου

Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα Απαντήσεις
Επιλογής Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Απαντήσεις
Φυσική Απαντήσεις
Ιστορία Απαντήσεις
Βιολογία Απαντήσεις
Θεωρητική Κατεύθυνση
Νεοελληνική Λογοτεχνία Απαντήσεις
Αρχαία Απαντήσεις
Ιστορία Απαντήσεις
Λατινικά Απαντήσεις
Θετική Κατεύθυνση
Μαθηματικά Απαντήσεις
Φυσική Απαντήσεις
Βιολογία Απαντήσεις
Χημεία Απαντήσεις
Τεχνολογική Κατεύθυνση
Μαθηματικά Απαντήσεις
Φυσική Απαντήσεις
Α.Ε.Π.Π. Απαντήσεις
Ηλεκτρολογία Απαντήσεις
Α.Ο.Δ.Ε. Απαντήσεις
Χημεία - Βιοχημεία Απαντήσεις
Επιλογή
Α.Ο.Θ. Απαντήσεις
 

ΕΠΑ.Λ. Α' Ομάδας

Νεοελληνική Γλώσσα Απαντήσεις
Μαθηματικά Ι Απαντήσεις

ΕΠΑ.Λ. Β' Ομάδας

Νεοελληνική Γλώσσα Απαντήσεις
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Απαντήσεις
Ιστορία Απαντήσεις
Φυσική I Απαντήσεις
Βιολογία I Απαντήσεις
Βιολογία II Απαντήσεις
Α.Ο.Θ. Απαντήσεις
Μαθηματικά II Απαντήσεις
Φυσική II Απαντήσεις

ΕΠΑ.Λ. 1ο Μάθημα Ειδικότητας

Α.Ο.Θ. ΙΙ Απαντήσεις
Δομημένος Προγραμματισμός Απαντήσεις

ΕΠΑ.Λ. 2ο Μάθημα Ειδικότητας

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Απαντήσεις
Α.Ο.Δ.Ε. Απαντήσεις

Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε. - 2011

Α' Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Απαντ.
Άλγεβρα Απαντ.
Αρχαία Απαντ.
Φυσική Απαντ.
Χημεία Απαντ.
 

B' Λυκείου

Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα Απαντ.
Άλγεβρα Απαντ.
Θεωρητική Κατεύθυνση
Αρχαία Κατ. Απαντ.
Λατινικά Απαντ.
Θετική Κατεύθυνση
Μαθηματικά Κατ. (Θετική & Τεχν. Κατ.) Απαντ.
Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.) Απαντ.
Χημεία Απαντ.
Τεχνολογική Κατεύθυνση
Μαθηματικά Κατ. (Θετική & Τεχν. Κατ.) Απαντ.
Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.) Απαντ.
 

Γ' Λυκείου

Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα Απαντ.
Επιλογής Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Απαντ.
Ιστορία Απαντ.
Φυσική Απαντ.
Βιολογία Απαντ.
Θεωρητική Κατεύθυνση
Νεοελληνική Λογοτεχνία Απαντ.
Αρχαία Απαντ.
Ιστορία Απαντ.
Λατινικά Απαντ.
Θετική Κατεύθυνση
Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.) Απαντ.
Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.) Απαντ.
Βιολογία Απαντ.
Χημεία Απαντ.
Τεχνολογική Κατεύθυνση
Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.) Απαντ.
Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.) Απαντ.
Α.Ε.Π.Π. Απαντ.
Ηλεκτρολογία Απαντ.
Α.Ο.Δ.Ε. Απαντ.
Χημεία - Βιοχημεία Απαντ.
Επιλογή
Α.Ο.Θ. Απαντ.
 

ΕΠΑ.Λ. Α' Ομάδας

Νεοελληνική Γλώσσα Απαντ.
Μαθηματικά Ι Απαντ.

ΕΠΑ.Λ. Β' Ομάδας

Νεοελληνική Γλώσσα Απαντ.
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Απαντ.
Ιστορία Απαντ.
Φυσική I Απαντ.
Βιολογία I Απαντ.
Βιολογία II Απαντ.
Α.Ο.Θ. Απαντ.
Μαθηματικά II Απαντ.
Φυσική II Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. 1ο Μάθημα Ειδικότητας
Δομημένος Προγραμματισμός Απαντ.
Α.Ο.Θ. ΙΙ Απαντ.
Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ Απαντ.
Ηλεκτρικές Μηχανές Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. 2ο Μάθημα Ειδικότητας
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Απαντ.
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Απαντ.
Α.Ο.Δ.Ε. Απαντ.
Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας Απαντ.
Στοιχεία Αιματολογίας - Αιμοδοσίας Απαντ.
Στοιχεία Παθολογίας Απαντ.
Ηλεκτροτεχνία ΙΙ Απαντ.

Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε. - 2010

Α' Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Απαντ.
Άλγεβρα Απαντ.
Αρχαία Απαντ.
Φυσική Απαντ.
Χημεία Απαντ.
 

B' Λυκείου

Γενική Παιδεία
Νεοελληνική Γλώσσα Απαντ.
Άλγεβρα Απαντ.
Θεωρητική Κατεύθυνση
Αρχαία Κατ. Απαντ.
Λατινικά Απαντ.
Θετική Κατεύθυνση
Μαθηματικά Κατ. (Θετική & Τεχν. Κατ.) Απαντ.
Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.) Απαντ.
Χημεία Απαντ.
Τεχνολογική Κατεύθυνση
Μαθηματικά Κατ. (Θετική & Τεχν. Κατ.) Απαντ.
Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.) Απαντ.
 

Γ' Λυκείου

Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα Απαντ.
Επιλογής Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Απαντ.
Ιστορία Απαντ.
Φυσική Απαντ.
Βιολογία Απαντ.
Θεωρητική Κατεύθυνση
Νεοελληνική Λογοτεχνία Απαντ.
Αρχαία Απαντ.
Ιστορία Απαντ.
Λατινικά Απαντ.
Θετική Κατεύθυνση
Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.) Απαντ.
Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.) Απαντ.
Βιολογία Απαντ.
Χημεία Απαντ.
Τεχνολογική Κατεύθυνση
Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.) Απαντ.
Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.) Απαντ.
Α.Ε.Π.Π. Απαντ.
Ηλεκτρολογία Απαντ.
Α.Ο.Δ.Ε. Απαντ.
Χημεία - Βιοχημεία Απαντ.
Επιλογή
Α.Ο.Θ. Απαντ.
 

ΕΠΑ.Λ. Α' Ομάδας

Νεοελληνική Γλώσσα Απαντ.
Μαθηματικά Ι Απαντ.

ΕΠΑ.Λ. Β' Ομάδας

Νεοελληνική Γλώσσα Απαντ.
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Απαντ.
Ιστορία Απαντ.
Φυσική I Απαντ.
Βιολογία I Απαντ.
Βιολογία II Απαντ.
Α.Ο.Θ. Απαντ.
Μαθηματικά II Απαντ.
Φυσική II Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. 1ο Μάθημα Ειδικότητας
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Απαντ.
Δομημένος Προγραμματισμός Απαντ.
Α.Ο.Θ. ΙΙ Απαντ.
Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. 2ο Μάθημα Ειδικότητας
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Απαντ.
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Απαντ.
Α.Ο.Δ.Ε. Απαντ.
Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας Απαντ.
Στοιχεία Αιματολογίας - Αιμοδοσίας Απαντ.
Στοιχεία Παθολογίας Απαντ.